ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BROUWERS TRUCK EN TRAILER SERVICE (hierna: BTTS)
KBO NR. BE0639.942949

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 Definities

Klant: De persoon of personen, de zaak of het bedrijf van wie of waarvan de order voor de Onderdelen of de Werkzaamheden door BTTS worden aanvaard.
Onderdelen: Ieder nieuw of gereviseerd onderdeel, smeermiddel, geassembleerde eenheid, accessoire, werktuig, enz. dat door BTTS wordt verkocht of door BTTS wordt ontvangen met het oog op het verrichten van Werkzaamheden.

Overmacht: Iedere onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de wil van Partijen ligt zoals onder andere natuurrampen, oorlogen, arbeidsgeschillen, protestacties, brand, oproer, explosies, terroristische acties, nationale calamiteiten,… Deze opsomming is niet limitatief.
Partijen: BTTS en de Klant.

Werkzaamheden: De werkzaamheden die BTTS verricht in opdracht van de Klant, zoals bijvoorbeeld de afstelling, het onderhoud en de reparatie van vrachtwagens, trailers, heftrucks, transportwerktuigen en andere voertuigen en het leveren van Onderdelen.

1.2. Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden, die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen BTTS en de Klant. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Totstandkoming

Aanbiedingen van BTTS zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht. BTTS wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden nadat zij de bestanden van de Klant ontvangen heeft en schriftelijk bevestigd heeft de opdracht te zullen aanvaarden en uitvoeren.

2.2. Aanbiedingen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden al onze aanbiedingen ten informatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn excl. BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur vermeld wordt in een offerte, zijn de prijzen 30 kalenderdagen geldig.

2.3. De overeenkomst

In de overeenkomst waarbij Partijen overeenkomen om Werkzaamheden te verrichten, wordt in de opdrachtbevestiging van BTTS een omschrijving van het voertuig, vrachtwagen, trailer, heftruck, transportwerktuig en het te leveren Onderdeel of de uit te voeren Werkzaamheden aangegeven.

1

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1. Plaats van de dienstverlening

Werkzaamheden worden verricht d.m.v. een mobiele service bus. De plaats van dienstverlening is het bedrijfsterrein van de Klant of de plaats waar de Klant zich situeert.

3.2. Informatieplicht van de Klant

De Klant dient alle noodzakelijke of nuttige informatie te verlenen aan BTTS betreffende de gebreken waarvoor hij beroep doet op de dienstverlening van BTTS. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden wordt uitgegaan van de informatie die door de Klant word verstrekt. Indien geen duidelijke informatie of klacht door de Klant wordt gegeven, worden de gebreken die door BTTS worden vastgesteld, zonder enige verwittiging hersteld.

Indien de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van de Werkzaamheden niet tijdig door de Klant worden verstrekt aan BTTS, heeft BTTS het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID BTTS

4.1. Diefstal of verlies

BTTS is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Klant en/of een derde welke zich in of aan het voertuig bevinden of die aan BTTS in verband met de Werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld.

4.2. Indirecte schade

BTTS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere gevolgschade en gederfde winst.

4.3. Vertraging

Indien BTTS de Werkzaamheden niet voldoet binnen de aangegeven termijn, om welke reden dan ook, is zij niet in gebreke of verzuim, noch is BTTS aansprakelijk jegens de Klant voor directe, indirecte of gevolgschade. Eventuele vertraging in het verrichten van de Werkzaamheden, geeft de Klant niet het recht om de overeenkomst gesloten met BTTS te ontbinden.

4.4. Overmacht

BTTS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige tekortkoming in de overeenkomst of niet–tijdige uitvoering van de overeenkomst tussen BTTS en de Klant, indien deze te wijten is aan een gebeurtenis buiten de wil van BTTS, noch krachtens wet, rechtshandeling of geldende opvattingen voor haar rekening komt. Een tekortkoming of niet–tijdige uitvoering van de overeenkomst tussen BTTS en de Klant is in ieder geval niet voor rekening van BTTS voor zover deze veroorzaakt werd door Overmacht.

2

ARTIKEL 5. BETALINGSWIJZE

5.1. TermijnDe facturen van BTTS zijn betaalbaar 8 dagen na de factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Klant binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de factuur geacht onherroepelijk en voorbehoudsloos te zijn aanvaard door de Klant. Klachten geuit na voormelde 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de factuurdatum, zijn niet ontvankelijk.5.2. WanbetalingBij gebreke aan betaling binnen de 8 dagen na de factuurdatum:

  1. is het bedrag of het nog te betalen saldo van rechtswege en zonder enige ingebrekestellingverschuldigd;
  2. zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie–interestvoetvastgesteld door de ECB, bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van debetalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 7 augustus 2002);
  3. zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens aanleidinggeven tot een forfaitaire schadevergoeding van 10,00 % op het nog te betalen saldo, met een minimum van 125,00 EUR.

5.3. Pand en retentierechtBovendien dienen de goederen die in het bezit komen van BTTS als pand voor de betaling van haar schuldvorderingen jegens haar schuldenaars of jegens de eigenaar van de goederen. Dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. BTTS mag haar retentierecht uitoefenen op de goederen die in haar bezit zijn.5.4. SchuldvergelijkingDe Klant doet onherroepelijk afstand van zijn recht op schuldvergelijking ten aanzien van BTTS.ARTIKEL 6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID6.1. Toepasselijk rechtAlle geschillen tussen Partijen omtrent de overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.6.2. Bevoegde rechtbankAlle geschillen tussen Partijen omtrent de overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen.